• trtdeki zikir sahneleri

  1.
  son zamanlarda sık sık rastlanandır.

  https://www.youtube.com/w...=311s&ab_channel=TRT1

  https://www.youtube.com/w...3%BCy%C3%BCkSel%C3%A7uklu

  https://www.youtube.com/w...Dirili%C5%9FErtu%C4%9Frul

  https://www.youtube.com/w...sbWpQ&ab_channel=TRT1
  ... anladikherseyyalan
 • uydurma türkçe

  1.
  Hayati bey ne güzel ifade etmiş. Evet seküler arkadaşlar artık bunu kabul edelim.

  https://www.youtube.com/watch?v=YOYC_7Cqtwk
  -2 ... anladikherseyyalan
 • ahiretin var olduğu gerçeği

  1.
  eğer haşrin gelmesini gelecek baharın gelmesi gibi kat’î bir sûrette anlamak istersen, haşre dair onuncu söz ile yirmi dokuzuncu söze dikkatle bak, gör. eğer baharın gelmesi gibi inanmazsan, gel, parmağını gözüme sok!

  (bkz: haşir risalesi)
  1 ... anladikherseyyalan
 • ömrün zekatı

  1.
  Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyayı terk et! Zekâtü'l-ömrü, ömr-ü sânî yolunda sarf eyle.

  -Üstad Bediüzzaman Said Nursi.
  -1 ... anladikherseyyalan
 • ihtiyarlar risalesi

  1.
  Âyinede saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar: "Dikkat et!" işte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazzuh etti.

  Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik "Elveda." diyor ve muhabbetiyle pek çok alâkadar olduğum hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor ve pek çok alâkadar ve âdeta âşık olduğum dünya, bana "Uğurlar olsun." deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de "Allah'a ısmarladık." deyip o da gitmeye hazırlanıyor.

  -Lem'alar.
  ... anladikherseyyalan
 • makine i rabbaniye

  1.
  insan vücudu bir makine gibi çalışıyor, ama biz bunu her gün tekrar tekrar gerçekleştiği gördüğümüz için ülfet peyda ediyor ve sıradan bir olay gibi karşılamaya başlıyoruz. Oysa şu ülfet perdesini bir yırtsak hakikat gün yüzüne çıkacak da.

  https://www.youtube.com/w...izahGezegeniMizahGezegeni
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • günah işleyen adam

  1.
  imansızlık yolunu tercih etmekteki en büyük sebeplerden biride buymuş demek, vaybe ...

  ''Hem mesela, cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, cehennemin inkârına cesaret veriyor.''

  (Lem'alar, rnk)
  2 ... anladikherseyyalan
 • insanın ve evren

  1.
  insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır. (-Sözler, Rnk)

  Yani ne demek bu, şu demek: insan evrenin küçültülmüş bir örneğidir. Nasıl mı?


  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153189/+
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153190/+
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153191/+
  3 ... anladikherseyyalan
 • ömür dakikaları

  1.
  “insanın ömür dakikaları insana avdet ederler; ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenât-ı muzîe ile avdet ederler.”

  -Mesnevî-i Nuriye, rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • derviş hikayeleri

  1.
  rivayet odur ki, derviş baba dağ başında tek başına oturmakta, zikretmekte, tefekkür etmekte iken, bir adam gelmiş ve demiş ki “be hey derviş! burada yalnız başına ne yapmaktasın?”

  derviş baba usulca kaldırmış başını, adama bakmış ve cevaplamış “sen geldin, yalnız kaldım”
  1 ... anladikherseyyalan
 • bırak biçare feryadı

  1.
  bırak bîçare feryadı, beladan kıl tevekkül. zira feryad; bela-ender hata-ender beladır bil.

  bela vereni buldunsa eğer; safa-ender, vefa-ender, atâ-ender beladır bil.

  madem öyle, bırak şekvayı şükret, çün belâbil, demâ keyfinden güler hep gül mül.

  ger bulmazsan, bütün dünya cefa-ender, fena-ender, heba-ender beladır bil.

  cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçücük bir beladan gel tevekkül kıl.

  tevekkül ile bela yüzünde gül, tâ o da gülsün; o güldükçe küçülür, eder tebeddül.

  —-

  bırak çaresiz feryadı, bela vesilesiyle allah’a tevekkül et. çünkü bil ki feryad, bela içinde, hata içinde beladır.

  bela vereni buldunsa eğer, bil ki huzur içinde, vefa içinde, iyilik içinde beladır.

  madem öyle, bırak şikayeti, şükret, çünkü bülbül (belâbil) o zaman keyfinden güler gül gibi.

  eğer bulamazsan, bil ki bütün dünya, cefa içinde, fena içinde, faydasızlık içinde beladır.

  dünya dolusu bela başında varken, ne bağırırsın küçücük bir beladan, gel tevekkül et.

  tevekkül ile belaya gül, tâ ki o da sana gülsün. bela, o güldükçe küçülür, değişir.

  -rnk
  ... anladikherseyyalan
 • dünyanın imtihan yeri olması

  1.
  Evet Cenab-ı Hak, gayr-ı mütenahî hikmetler için bu âlemi, imtihana sahne yaptı; yine sonsuz hikmetler için tagayyürata, tahavvülata, inkılablara mahal olmasını irade etti; ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile zararı, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere kâinatın şu mezraasına serpti.

  Evet mademki bu âlem, nev-i beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir; iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemeyecek derecede muhtelit ve karışık olmaları lâzımdır ki insanların dereceleri tezahür etsin.

  -rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • kalp nasıl çalışır

  1.
  buyrun izleyelim;

  https://www.youtube.com/w...w&ab_channel=Bilim101

  Yaratılış ve işleyiş mucizesi...

  Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

  [Casiye 4.ayet]
  1 -2 ... anladikherseyyalan
 • risale i nur ve çocuklar

  1.
  Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda islâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin islâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki dâvâcı olur: “Neden imanımı terbiye-i islâmiye ile kurtarmadınız?”

  işte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.

  -Emirdağ Lahikası
  -4 ... anladikherseyyalan
 • öldükten sonraki diriliş

  1.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2141055/+

  "Hem, haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın bütün muhakkak mânâları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz. Ve o ihtimal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur."

  | Sözler

  Also, if there was no resurrection, all the certain meanings of the book of the universe, written with the pen of Divine Determining, would be nullified , which is completely impossible. It is as impossible as denying the universe’s existence, indeed, is a delirium .

  | Words, Risale-i Nur Collection

  Picture: Mariusz LEWANDOWSKi, SURViVORS
  ... anladikherseyyalan
 • liva ül hamd

  1.
  Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz. Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.
  1 ... anladikherseyyalan
 • dünya misafirhanesi

  1.
  Görüyorum ki: Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki: Dünyayı bir misafirhane-i askerî telakki etsin ve öyle de iz'an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına, daimî bir elmasın fiatını vermez; istikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir; bâki umûr-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. insanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inadlı taleb ve hâkeza şedid hissiyatlar, umûr-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı, şiddetli bir surette fâni umûr-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve kırılacak şişelere, bâki elmas fiatlarını vermek demektir.

  | Mektubat (RNK)
  ... anladikherseyyalan
 • ey dünyaperest insan

  1.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2133880/+

  Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat, o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde in'ikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür.

  Çünki o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi madum ve gayr-ı mevcud oldukları halde, birbiri içinde in'ikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır, madum bir dünyayı mevcud zannedersin. Nasıl bir hat, sür'at-i hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat olduğu gibi; senin de dünyan hakikatça dar, fakat senin gaflet ve vehm ü hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada, bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki: O geniş dünyan; kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayatın, çaydan daha sür'atli akar.

  Madem dünya hayatı ve cismanî yaşayış ve hayvanî hayat böyledir; hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. işte o âlemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden "LÂ iLAHE iLLALLAH" kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir.

  -Lem'alar, rnk, miraculously saved, Mariusz Lewandowski.
  1 ... anladikherseyyalan
 • varlık alemi

  1.
  Bir baharda, üç yüz bin enva'-ı zîhayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı, "yoğu var edemez!" diyen adam, yok olmalı!..

  -Asa-yı Musa
  ... anladikherseyyalan
 • imtihanlar dünyasında olmamız

  1.
  Evet Cenab-ı Hak, gayr-ı mütenahî hikmetler için bu âlemi, imtihana sahne yaptı; yine sonsuz hikmetler için tagayyürata, tahavvülata, inkılablara mahal olmasını irade etti; ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile zararı, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere kâinatın şu mezraasına serpti.

  Evet mademki bu âlem, nev-i beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir; iyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemeyecek derecede muhtelit ve karışık olmaları lâzımdır ki insanların dereceleri tezahür etsin.

  -işaratü'l - icaz, Rnk
  -2 ... anladikherseyyalan
 • yeni şeyler getiriyorum