• emirdağ lahikası

  6.
  Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'î ve küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve "Lâ ilahe illallah" kelime-i kudsiyesine, hakikatlarına iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa "Bir Allah var" deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci' tanımak ve herşeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikatı onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler.
  Evet inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.
  Evet kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı Zülcelal'i inkâr edemez. Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır. Fakat ona iman etmek: Kur'an-ı Azîmüşşan'ın ders verdiği gibi, o Hâlık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.

  -Emirdağ Lahikası, rnk
  -3 ... anladikherseyyalan
 • kalp nasıl çalışır

  1.
  buyrun izleyelim;

  https://www.youtube.com/w...w&ab_channel=Bilim101

  Yaratılış ve işleyiş mucizesi...

  Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

  [Casiye 4.ayet]
  1 -2 ... anladikherseyyalan
 • risale i nur ve çocuklar

  1.
  Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda islâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin islâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Âhirette de onlara şefaatçi değil, belki dâvâcı olur: “Neden imanımı terbiye-i islâmiye ile kurtarmadınız?”

  işte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlardır ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlât olurlar.

  -Emirdağ Lahikası
  -4 ... anladikherseyyalan
 • hayırlı cumalar

  767.
  Aziz, sıddık, sebatkar, kardeşlerim, cumanız mübarek olsun.
  2 -2 ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  21.
  "... bundan dolayı allah, size gam üstüne gam verdi ki, ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyesiniz." (âl-i imran 153)
  -2 ... anladikherseyyalan
 • nurcular cennete gidecekler

  4.
  Risale-i nur iman hakikatlerini anlatan bir tefsir olduğu için dolayısı ile bunları alıp hazmeden biiznillah cennete gider manasındadır. iman hakikatlerinden kastım Allaha iman(Ayetül Kübra), Ahirete iman(Haşir Risalesi), Peygambere iman(Mucizat-ı Ahmediye), Meleklere iman (29.Söz), Kur'anın hak olduğuna iman, Kadere iman (26.söz)

  Bunun yanında akla gelen bir çok suale cevap vermesi, bu eserleri dikkatle okuyup, istifade eden inşallah cennete gider.

  insana bilmediğini öğretene hamd olsun.
  -4 ... anladikherseyyalan
 • iman etmek

  9.
  Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? -Yunus Suresi, 99
  1 ... anladikherseyyalan
 • allah in varliginin delilleri

  12.
  Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.

  -Mülk, 4.

  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2144449/+
  -1 ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  19.
  Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?

  -Fussilet, 53.
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • kendime not

  717.
  Ebedî seferde, sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak...

  -Mesnevi-i Nuriye, Risale-i Nur külliyatın'dan.
  1 ... anladikherseyyalan
 • ramazan ayı

  236.
  buyrun okuyalım.

  Birinci Nükte

  Ramazan-ı şerifteki savm, islâmiyet’in erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i islâmiyenin a’zamlarındandır.

  işte ramazan-ı şerifteki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine hem insanın hayat-ı içtimaiyesine hem hayat-ı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.

  Cenab-ı Hakk’ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

  Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade ediyor. insanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor.

  Ramazan-ı şerifte ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî’nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın “Buyurunuz!” emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?

  -Mektubat, Rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • hayat

  2268.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2142762/+

  Hayatımın Hâlıkıma bakan fıtrî vazifelerine ve mânevî faidelerine baktım. Gördüm ki hayatım, hayatın Hâlıkına üç cihetle âyinedarlık ediyor:

  Birinci vecih: Hayatım, acz ve zaafıyla ve fakr ve ihtiyacıyla Hâlık-ı hayatın kudret ve kuvvetine ve gınâ ve rahmetine âyinedarlık eder.

  Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri bilinir; öyle de, hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Hâlıkımın hadsiz kudret ve rahmetini bildim; sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım.
  ikinci vecih: Hayatımdaki cüz’î ilim ve irade ve sem’ ve basar gibi mânâlarıyla Hâlıkımın küllî ve ihâtalı sıfatlarına ve şuûnâtına âyinedarlıktır.

  Evet, ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok mânâlarıyla bildim ki, bu kâinatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Hâlıkımın muhit ilmini, iradesini, sem’ ve basar ve kudret ve hayat gibi evsafını ve muhabbet ve gazap ve şefkat gibi şuûnâtını anladım; iman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir mârifet yolunu daha buldum.

  Üçüncü vecih: Hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan esmâ-i ilâhiyeye âyinedarlıktır.

  Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça, yüzer tarzda mu’cizâne eserler, nakışlar, san’atlar görmekle beraber, çok şefkatkârâne beslendiğimi müşahede ettiğimden, beni yaratan ve yaşatan Zât, ne kadar fevkalâde sehâvetli, merhametli, san’atkâr, lütufkâr, ne derece hârika iktidarlı -tâbirde hata olmasın- maharetli, hüşyar, işgüzar olduğunu iman nuruyla bildim, tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tâzim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kâinatta en kıymettar mahlûk hayat olduğunun sebebini ve herşey hayata musahhar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtrî bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı iman olduğunu ilmelyakîn ile anladım.

  -Şualar, RNK, LUNAR MEMENTO.
  ... anladikherseyyalan
 • sünnet

  178.
  .. sünnet, nur isteyenlere kâfidir, hariçte nur aramağa ihtiyaç yoktur...

  -Lem'alar
  -1 ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  18.
  Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi ve onlar iman edenlerle alay ediyorlar. Bakara, 212
  3 ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  16.
  "... evet, iyi bilin ki, kalpler Allah'ın zikriyle yatışır." (ra'd 28)
  1 ... anladikherseyyalan
 • gazali

  113.
  ''say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. bugünü o gün bil, öyle yaşa.'' sözünün sahibi alim.
  -2 ... anladikherseyyalan
 • öldükten sonraki diriliş

  1.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2141055/+

  "Hem, haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın bütün muhakkak mânâları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz. Ve o ihtimal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur."

  | Sözler

  Also, if there was no resurrection, all the certain meanings of the book of the universe, written with the pen of Divine Determining, would be nullified , which is completely impossible. It is as impossible as denying the universe’s existence, indeed, is a delirium .

  | Words, Risale-i Nur Collection

  Picture: Mariusz LEWANDOWSKi, SURViVORS
  ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  15.
  "çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı." (tekasür 1-2)
  3 -1 ... anladikherseyyalan
 • aldatılmayı kaldıramayıp intihar etmek

  35.
  O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemâl-ı bâkiye mâlik bir Zâta tevcih etmek için verilmiş. O insan sûiistimal ederek o muhabbeti fâni mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurunun cezasını firâkın azabıyla çekiyor.

  istidad-ı muhabbet: sevme kabiliyeti
  cemal-ı baki: sonsuz ve devamlı güzellik
  malik: sahip
  tevcih: yöneltme
  firak: ayrılık

  -Lem'alar
  1 ... anladikherseyyalan
 • geceye bir ayet bırak

  9.
  "... ey insanlar, taşkınlığınız sırf kendi zararınızadır. şu değersiz dünya hayatının bir süre tadını çıkarınız, sonra nasıl olsa dönüp bize geleceksiniz. biz de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz." (yunus 23)
  5 ... anladikherseyyalan
 • yeni şeyler getiriyorum