• hayat

  2274.
  Bediüzzaman'ın hayat hakkındaki bu tanımına hayran oldum.

  ''Hem anla ki, bu hayat madem kâinatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymettar meyvesidir; elbette bu hayatın dahi kâinat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi, gelecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi, bir meyvesi de, hayatı veren Zât-ı Hayy ve Muhyîye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise, hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir.''

  -Lem'alar, Rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • ihtiyarlar risalesi

  1.
  Âyinede saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar: "Dikkat et!" işte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazzuh etti.

  Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik "Elveda." diyor ve muhabbetiyle pek çok alâkadar olduğum hayat-ı dünyeviye sönmeye başlıyor ve pek çok alâkadar ve âdeta âşık olduğum dünya, bana "Uğurlar olsun." deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de "Allah'a ısmarladık." deyip o da gitmeye hazırlanıyor.

  -Lem'alar.
  ... anladikherseyyalan
 • lemalar

  13.
  Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır.
  Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve mânevî sürurla
  doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder.
  Bu imandan gelen mânevî sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz’î maddî hastalıkların elemi erir, ezilir.

  -Lem'alar.
  4 -5 ... anladikherseyyalan
 • imam ı gazali

  17.
  "imkân dairesinde, şu varlık âleminden daha mükemmeli, daha üstünü yoktur."

  imam-ı Gazâlî
  ... anladikherseyyalan
 • insanlar zulmeder kader adalet eder

  4.
  üzerinde düşündüren bir söz.

  ''Beşer zâhirî esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder. Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder.''

  -Kastamonu Lâhikası, rnk.
  1 ... anladikherseyyalan
 • hayat

  2272.
  Hayat, kudret-i Rabbâniye mu'cizâtının en nuranîsidir, en güzelidir. Ve vahdâniyet burhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrakıdır.

  Evet, hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvân-ı seb'a ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtezicen bulunur. Öyle de, hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler.
  Hem hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümfermâ olan rızık ve rahmet ve inâyet ve hikmeti tazammun ediyor. Güya hayat onları arkasına takıp, girdiği yere çekiyor.

  Meselâ, hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakîm ismi dahi tecellî eder, hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecellî edip meskenini hâcâtına göre tertip ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahîm isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve kemâli için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekâsına ve inkişafına lâzım maddî, mânevî gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde iddihar ediyor.

  Demek, hayat bir nokta-i mihrakiye hükmünde, muhtelif sıfât birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir, ve hâkezâ... işte, hayat bu câmi' mahiyeti itibarıyla, şuûn-u zâtiye-i Rabbâniyeye âyinedarlık eden bir âyine-i samediyettir.

  -Sözler, rnk.
  1 ... anladikherseyyalan
 • makine i rabbaniye

  1.
  insan vücudu bir makine gibi çalışıyor, ama biz bunu her gün tekrar tekrar gerçekleştiği gördüğümüz için ülfet peyda ediyor ve sıradan bir olay gibi karşılamaya başlıyoruz. Oysa şu ülfet perdesini bir yırtsak hakikat gün yüzüne çıkacak da.

  https://www.youtube.com/w...izahGezegeniMizahGezegeni
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • günah işleyen adam

  1.
  imansızlık yolunu tercih etmekteki en büyük sebeplerden biride buymuş demek, vaybe ...

  ''Hem mesela, cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, cehennemin inkârına cesaret veriyor.''

  (Lem'alar, rnk)
  2 ... anladikherseyyalan
 • said nursi

  1756.
  Dârü'l-Hikmeti'l-islâmiye azalığı (şimdiki diyanet işleri bakanlığı), Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkasya Cephesi'nde milis alay kumandanlığı yapmıştır. Nursi, Enver Paşa'nın isteği üzerine talebeleri ve gönüllülerden oluşan 4-5 bin kişilik milis teşkilatı kurdu ve rus ve ermeni çetelere karşı savaştı. Enver paşa öncülüğünde takdim edilen madalyası ektedir.

  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2155908/+
  1 -3 ... anladikherseyyalan
 • said nursi

  1742.
  fikirlerine ve düşünceleriyle insanı hakikat yolculuğuna çıkaran hayran olduğum zat.

  "Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî olacak. Ve bâkinin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir."

  -Şualar, Rnk.

  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2155613/+
  1 -2 ... anladikherseyyalan
 • ateistlere sorulacak tek soru

  252.
  "Bir köy muhtarsız olmaz.

  Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz.

  Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun.

  Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?"

  -Sözler, rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • insanın ve evren

  2.
  (bkz: (#44726969)) dünkü alıntımıza bir ekleme yapalım. Dna ve double-helix nebula örneği.

  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153399/+

  ''Evet, kâinattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır.
  O daire-i kübradaki sanat, Sâni’-i Vâhid’e şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebînî sanat dahi yine o Sâni’e işaret eder, vahdetini gösterir.'' (-Mektubat, rnk)

  Yani anladığımı aktarayım, evrendeki muntazam sanatın küçük bir ölçüde numunesi insanda vardır. O büyük dairedeki(Evrendeki) sanat herşeyi sanatla yaratan Cenab-ı hakka şehadet ettiği gibi, insanı mikroskobik düzeyde incelediğimizde gördüğümüz o sanatlar dahi her şeyi sanatla yaratan Cenab-ı hakka işaret eder. Ve bir olduğunu gösterir.

  insana bilmediğini öğretene hamd olsun.
  ... anladikherseyyalan
 • insanın ve evren

  1.
  insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır. (-Sözler, Rnk)

  Yani ne demek bu, şu demek: insan evrenin küçültülmüş bir örneğidir. Nasıl mı?


  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153189/+
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153190/+
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/2153191/+
  3 ... anladikherseyyalan
 • kitap alıntıları

  4591.
  ''imanın mahiyetindeki hârikulade şehâmet, izzet-i islâmiyetin tabiatındaki âlem-pesend şecaat, uhuvvet-i islâmiyenin intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir.''

  -Asar-ı Bediiyye
  ... anladikherseyyalan
 • yurt genelinde filistin e destek konvoyları

  23.
  davası olmayan fikir işsizleri sadece dedikodu yaparmış, söylüyeceklerim bu kadar.

  -Necip Fazıl Kısakürek.
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • kuranda sürekli tekrarlar olması

  2.
  Mesela, bir tek âyet iken yüz on dört defa tekerrür eden بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ‌ cümlesi, Risale-i Nur’un On Dördüncü Lem’a’sında beyan edildiği gibi arşı ferşle bağlayan ve kâinatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır.

  -Asa-yı Musa, Onuncu mesele.

  Yazının tamamına ulaşmak için (bkz: https://www.hizmetvakfi.o...risaleinur/onuncu-mesele/)
  1 -2 ... anladikherseyyalan
 • ateistlere bir ayet bırak

  23.
  Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

  -Câsiye Suresi 24. Ayet tefsiri.
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • risale i nur

  707.
  Ebedî hayat hazinesini gösteren Kur'ân-ı Hakîm'in nuru olan Risale-i Nur, elbette bir zaman dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir.

  -Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri
  1 ... anladikherseyyalan
 • hem mhpli olup hem de atatürkçü olmak

  6.
  yıllardır kafamı kurcalayan çelişki.
  ... anladikherseyyalan
 • inanç özgürlüğü

  49.
  Siz de inkârda direnirseniz çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl ­koruyacaksınız?
  O gün gökler paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
  Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen rabbine ulaştıracak bir yol tutar.

  -müzemmil 17-19 ayetleri tefsiri.
  2 -1 ... anladikherseyyalan
 • yeni şeyler getiriyorum